ძიება
×

რეგისტრაცია

Use your Facebook account for quick registration

OR

Create a Shvoong account from scratch

Already a Member? შესვლა!
×

შესვლა

Sign in using your Facebook account

OR

Not a Member? რეგისტრაცია!
×

რეგისტრაცია

Use your Facebook account for quick registration

OR

შესვლა

Sign in using your Facebook account

გაეროს რეფორმა

ავტორი: nataliamaisuradze     ავტორი : ჰანს ჰუბერი
ª
 

40-ian wlebSi Camoyalibebuli mSvidobisa da usafrTxoebis axali meqanizmis _ gaeros _ saerTaSoriso asparezze gamoCenas sazogadoebaSi araerTgvarovani gamoxmaureba mohyva, bevrma igi Tavidanve ganwirul idead monaTla. zogs amis dResac ar sjera.

k ofi ananma arCevisTanave reformebis programa daiwyo da masSi generaluri asambleac CarTo. man gaeros moRvaweobis xelmZRvanel postebze axali da yvelasTvis cnobli adamianebi daniSna. misi yoveli moqmedeba miznad isaxavda gaeros gaZlierebas. 1998 wlis 14 ivliss gaeros generalurma mdivanma kofi ananma warmoadgina reformis gegma, romelic 95 gverdiani dokumentia da ewodeba: “gaeros ganaxleba: reformebis programa.”

gaeros reformebSi yvelaze mniSvnelovania uSiSroebis sabWos reforma. 1945 wlis Semdeg sabWos wevrTa raodenoba mxolod erTxel gaizarda. 1946-1990 wlebSi uSiSroebis sabWom 646 rezolucia miiRo, garda amisa 201 rezolucia vetos msxverpli gaxda. 1990 wels sabWos muSaoba mniSvnelovnad Seicvala. sabWo yovelTvis iq iyo sadac saerTaSoriso usafrTxoebis bedi wydeboda. globaluri mmarTvelobis komisiis mier SemoTavazebuli sabWos gafarToebis winadadeba Seicavs or fazas : struqturul cvlilebas da vetos sakiTxs.

ukanasknel wlebSi aSkara iyo mTeli rigi samSvidobo operaciebis warumateblobisa. iyo warmatebebi namibiaSi, kambojaSi, salvadorsa da zimbabveSi. mTeli es suraTi gviCvenebs, rom am RonisZiebaTa srulyofisaTvis aucilebelia, rogorc warmatebebis, ise mware gamocdilebios gaziareba. samSvidobo operaciebs unda hqondes sruli politikuri mxardaWera.

gaero cdilobs ukeT dagegmos da xeli Seuwyos samSvidobo operaciebs: Seiqmna specialuri centri, romelic 24 saaTis ganmavlobaSi funqcionirebs. gaumjobesda samSvidobo operaciebis personalis sawvrTneli progama. 50 qveyannasTan miRweulia SeTanxmeba, romlis Tanaxmadac am qyveynebis SeiaraRebuli Zalebis nawili mudmiv mzadyofnaSi unda iyos samSvidobo operaciebSi CarTvisaTvis.

Semdegi reforma aris generaluri asambleis. generaluri asamblea unikaluri politikuri forumia, sadac SeiZleba nebismieri sakiTxis ganxilva. generaluri asamblea xels uwyobs axali saerTaSoriso normebis damkvidrebas.

saxelmwifoebi SeTanxmdnen, rom unda daixvewos generaluri asambleis samuSao procedura, Semsubuqdes gadatvirTuli dRis wesrigi da komitetebis srtuqtura ufro racionaluri unda gaxdes.

gaeros reformaze saubrisas, xSirad aRniSnaven,   samdivnos reorganizaciis sakiTxs. generalkuri mdivnis arCevis procedura radikalurad unda gaumjobesdes. aucilebelia am postze saukeTeso pirovnebebis arCeva. uSiSroebis sabWos wevrebma kandidatebis SerCevisas ar unda awarmoon saarCevno kampania da maTi arCeva erTxel 7 wlis vadiT unda moxdes. wevrma saxelmwifoebma Tavi unda Seikavnos samdivnos gamoyenebisgan sakuTari isteresebisTvis. unda gaizxardos qalTa ricxvi gaeros mmarTvel organoebSi.

saerTaSoriso TanamSromlobis reforma srulyofilad ver CaiTvleba, Tuki ar gadawyda msoflio ekonomikis gaumjobesebuli marTvis sakiTxi. ekonomikuri da socialuri sabWo ukve vegar asaxavs axal ekonomikur realobebs. didi 7eulis qveynebi msoflio ekonomikis 50%-s warmoadgendnen maSin, rodesac maTi moqalaqeebi msoflio mosaxleobis mxolod 12%-ia. msoflio ekonomikaSi arsebuli problemebis gadasawyvetad msoflio mmarTvelobis komisia gvTavazobs ekonomikuri usafrTxoebis sabWos meqanizms, romelic gaeros egidiT imuSavebs. sabWoSi unda Sevides msoflio ekonomikis wamyvani saxelmwifoebi. sabWos wevrebis raodenoba ar unda aRematebodes reformirebuli sabWos wevrebis raodenobas (23 wevri). sabWoze unda ikribebodnen finansTa ministrebi, weliwadSi erTxel ki mTavrobis meTaurebi. sabWos SeiZleba patara samdivnoc hqondes.

rac Seexeba gaeros sameurveo sabWos, man amowura Tavisi Tavdapirveli funqcia. sameurveo sabWo SeiZleba iqces msoflio forumad garemosa da masTan dakavSirebul sakiTxebze . man SeiZleba xeli Seuwyos xelSekrulebis dadebas am sferoebze. gaeros aqvs mravali komiteti Tu komisia, romleic msofliosTvis saerTaSoriso problemebis mogvarebaze muSaoben. sameurveo sabWos SeiZleba msgavsi problemebis gadawyveta daekisros.

axali saerTaSoriso sisxlis samarTlis sasamarTlo wlebis ganmavlobaSi yalibdebda. misi miazni iyo samxedro damnaSaveebis gasamarTleba. sasamarTlos eqneba sakuTari prokurorTa sabWo, romlis wevrebic Tavisuflad SeZleben gamoZiebis Catarebas wevri saxelmwifoebis sazRvrebSi centraluri Tu adgilobrivi saxelmwifo organoebis daxmarebis gareSe. sisxlis samarTlis sasamarTlos daarseba saerTaSoriso sistemis ganviTarebaSi Tvisebrivad axali etapad iqca. igi adamianis uflebebis mzardi saerTaSoriso mniSvnelobis gamoZaxilia. sasamarTlos statusi 1998 wlis 15-17 ivniss romSi Sexvedrisas miiRes.

gaeros reformebis procesSi gansakuTrebuli mniSvneloba eniWeba im adamianebs, romlebic organizaciis saxes warmoadgenen da uSualod monawileoben reformebis procesSi. gaeros samdivnos biujetis 3/4 mis TanamSromlobaze ixarjeba. kofi ananis arCevisTanave adgili hqonda organizaciis maRalCinosnebis angariSvaldebulebis gazrdis mcdelobas. kofi anani gansakuTrebul yuradRebas uTmobda gaeros TanamSromlobis treningebs da maTi kvalifikaciis amaRlebas.

   gaeros reformirebaze saubrisas yvela modave mxare finansuri reformebis prioritetulobas aRiarebs. calkeuli Sexedulebebis Tanaxmad, gaeros biujeti usamarTlod eqceoda iseT did gadamxdels, rogoricaa aSS. dRes gadasaxadis raodenoba erovnul Semosavals eyrdnoba, amdenad mdidari qveynebi mets ixdian. mcire qveynebi iZulebulni arian gadaixadon dadgenili minimaluri gadasaxadi. sinamdvileSi isini erT sul mosaxleze gaangariSebiT did qveynebze mets ixdian. arsebobs mosazreba, rom gadasaxadebis sistema nebayoflobiT Semowirulobebs unda efuZnebodes. erTni gvTavazoben safinanso operaciebze an aviabileTebze gadasaxadis dawesebas. meoreni saerTaSoriso latareis gaTamaSebas...

winadadebebis umravlesoba gaeros garedan modis. generaluri mdivnis moTxovniT, fordis fondma moiwvia damoukidebel eqspertTa jgufi, romelmac RonisZiebaTa Semdegi gegma dasaxa:

· qveynebma erTdroulad dafaron sa

გამოქვეყნების თარიღი: 18 იანვარი, 2010   
გთხოვთ შეაფასოთ ეს ანოტაცია : 1 2 3 4 5
გადათარგმნა გაგზავნა Link დაბეჭდვა

New on Shvoong!

Top Websites Reviews

X

.